ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – WEBSHOP

ALTERNATIV (A.W.S.) n.v.

1. Totstandkoming, inhoud en interpretatie van de overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod via de Webshop https://alternativ.eshop-proam.be/nl en op alle Overeenkomsten voor de aankoop van producten en accessoire levering van diensten via de Webshop gesloten met de koper. De koper is elke btw-plichtige natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de webshop van ALTERNATIV N.V. en die handelt voor doeleinden binnen zijn handels-, bedrijfs-ambachts- of beroepsactiviteit.

1.2. Alle bestellingen houden de aanvaarding zonder voorbehoud in van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, welke geacht worden door de koper gekend te zijn.

1.3. Het verzenden van catalogi en van prijsoffertes beoogt enkel het cliënteel te informeren en houdt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, geen enkele verbintenis in vanwege ALTERNATIV N.V.

1.4. De koper plaatst een bestelling via de Webshop. Om een product aan te kopen, voegt de koper als eerste stap de producten en, desgevallend, Accessoire levering van Diensten, toe aan zijn winkelmandje. Als tweede stap, zal de koper een account aanmaken of zich aanmelden met een bestaand account. Als derde stap, geeft de koper de contactgegevens en facturatiegegevens in. Als vierde stap, kiest de koper de wijze van levering. In de laatste stap krijgt de koper een overzicht van de gewenste producten, en, desgevallend, accessoire levering van diensten, hun prijzen inclusief btw, de eventuele extra kosten en de totale eindprijs. Vooraleer de bestelling te kunnen plaatsen dient de koper de algemene voorwaarden te aanvaarden door aan te vinken “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” en aan te vinken dat hij heeft kennisgenomen van de Privacyverklaring. De koper krijgt ook de mogelijkheid aan te vinken of hij wenst op de hoogte te worden gehouden van promoties en/of een nieuwsbrief wenst te ontvangen. Tot slot dient de koper de betaling te bevestigen door het indrukken van de bestelknop “Bestelling met betalingsverplichting”. Als deze stappen zijn doorlopen, is de aankoop definitief.

1.5.  Via de Webshop komt de overeenkomst tot stand zodra ALTERNATIV N.V. de bestelling van de koper bevestigt per e-mail aan de koper.

1.6. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden strekken de partijen tot wet. Geen enkele wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft verbindende kracht dan na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van ALTERNATIV N.V.

De algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, of van welke andere partij of derde ook, maken derhalve slechts deel uit van de overeenkomst voor zover ALTERNATIV N.V. ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

1.7. De in de catalogus, op de website of in de prijslijsten vernoemde gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De stalen worden verstrekt als voorbeeld. Het materiaal wordt geleverd onder voorbehoud van de gebruikelijke afwijkende maten.

1.8. De waarde van de bestelling kan met instemming van beide partijen worden aangepast op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheden, indien deze hoeveelheden afwijken van de voorziene hoeveelheden op het plan en in de orderbevestiging vermeld.

1.9. De prijsoffertes en bestekken van ALTERNATIV N.V. zijn steeds exclusief eventuele kosten die bij derden gemaakt moeten worden om de producten op de door de koper gekozen locatie te kunnen leveren (bv. kosten voor de aanvraag van een parkeerverbod, voor de huur van een meubellift, enz.). Indien ALTERNATIV N.V. dergelijke kosten aangaat voor rekening van de koper, worden deze aan kostprijs doorgerekend aan de koper, die de nodige bewijsstukken ontvangt.

2. Levering

2.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden leveringsdata en termijnen steeds vrijblijvend opgegeven (inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis). 

2.2. In geval een bindende leveringstermijn is overeengekomen, zullen uitzonderlijke omstandigheden of overmacht ALTERNATIV N.V. van rechtswege machtigen om hetzij de leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. In geen enkel van beide gevallen zal de koper van ALTERNATIV N.V. schadevergoeding kunnen vorderen.

Onder "uitzonderlijke omstandigheden" of "overmacht" dient te worden begrepen iedere situatie of omstandigheid waarbij ALTERNATIV N.V. zich in de onmogelijkheid bevindt haar contractuele verplichtingen na te komen ten gevolge van feiten of omstandigheden die buiten wil haar liggen of waarvoor ze geen verantwoordelijkheid draagt.

2.3. ALTERNATIV N.V. is niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertragingen in de levering die het gevolg zijn van (wijzigingen in) de procedure om een parkeerverbod aan te vragen bij de lokale overheden.

2.4 Wanneer de koper na het plaatsen van een bestelling vraagt om de afgesproken leverdatum te wijzigen, behoudt ALTERNATIV N.V. zich het recht voor om de eventueel daaruit voortvloeiende bijkomende kosten aan de koper aan te rekenen.

3. Levering en risico-overdracht

3.1. Wanneer de koper de totaliteit van de producten uitsluitend bestemt voor zijn eigen gebruik, worden de producten geleverd en, desgevallend, geïnstalleerd op het tussen de partijen onderling overeengekomen adres. Bij gebreke aan een tussen partijen overeengekomen leveringsadres voldoet de verkoper aan zijn leverings- en installatieplicht door de aflevering van de producten aan de maatschappelijke zetel/woonplaats van de koper.

3.2. Wanneer de koper de producten geheel of gedeeltelijk aankoopt met het oog op hun wederverkoop wordt hij beschouwd als koper/wederverkoper. Behoudens andersluidende overeenkomst worden producten die worden verkocht aan een koper/wederverkoper geleverd in de opslagplaatsen van de koper. Indien de koper ten tijde van de bestelling in gebreke is gebleven het adres van zijn opslagplaatsen op te geven voldoet de verkoper aan zijn leveringsplicht door de aflevering van de producten aan de maatschappelijke zetel/woonplaats van de koper.

3.3. De keuze van het vervoermiddel komt uitsluitend ALTERNATIV N.V. toe.

3.4. De koper/wederverkoper is verantwoordelijk voor de assemblage en de installatie van de producten bij zijn klant. Hij verzorgt de assemblage en installatie overeenkomstig de door ALTERNATIV N.V. opgelegde professionele normen en instructies. De koper/wederverkoper wordt verondersteld op de hoogte te zijn gesteld van deze normen en instructies.

3.5. Het risico gaat over op de koper van zodra de producten bij de koper geleverd zijn.

4. Vrijwaring

4.1. ALTERNATIV N.V. vrijwaart de geleverde producten tegen fabricagefouten en gebreken in de materialen.

Geen enkele vrijwaring wordt verleend voor schade aan de producten die het gevolg is van een abnormaal gebruik of van een installatie, manipulatie (zoals bijvoorbeeld een verplaatsing), ombouwing of behandeling van de producten die abnormaal is of die niet beantwoordt aan de professionele normen en aan de instructies van ALTERNATIV N.V., door de koper of een derde. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze normen en instructies en wordt geacht ze aan zijn eigen klanten te hebben overgemaakt.

4.2. Indien de installatie van de producten op kosten van ALTERNATIV N.V. wordt verricht, geldt de vrijwaring voor installatiegebreken slechts voor zover deze gebreken kunnen worden toegeschreven aan de door ALTERNATIV N.V. aangestelde installateur. Iedere behandeling van de producten door een andere persoon dan de door ALTERNATIV N.V. erkende installateur, en elk gebruik van andere onderdelen dan deze die door ALTERNATIV N.V. worden geleverd, bevrijdt ALTERNATIV N.V. van elke aansprakelijkheid.

4.3. De aanvaarding van de producten en van hun installatie wordt geacht voltrokken te zijn indien niet binnen de 48 uur na de levering of na de definitieve voltooiing van de installatie werd geprotesteerd. Iedere klacht wegens zichtbare gebreken, niet-conformiteit of installatiefout moet ter kennis van ALTERNATIV N.V. worden gebracht per aangetekend schrijven, ter post afgeleverd binnen een termijn van 48 uur na levering van de producten of de definitieve voltooiing van hun installatie. Geen enkele klacht zal nadien aanvaard worden wegens niet-conformiteit, zichtbaar gebrek of installatiegebrek.

4.4. De verborgen gebreken dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de ALTERNATIV N.V. op zijn maatschappelijke zetel. In de hypothese dat het verborgen gebrek te wijten is aan ALTERNATIV N.V., blijft de aansprakelijkheid van deze laatste ertoe beperkt om gratis de geleverde producten te vervangen, zonder dat zij gehouden kan zijn tot enige bijkomende schadevergoeding.

4.5. ALTERNATIV N.V. wijst elke aansprakelijkheid af voor elke schade veroorzaakt aan derden. De koper neemt tegenover hen de volledige aansprakelijkheid ten gevolge van de bewaring van de producten, op zich.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. De prijzen van de producten en accessoire levering van diensten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Webshop op het moment dat de koper een bestelling plaatst.

5.2. De totale prijs, inclusief alle kosten, btw en eventuele andere belastingen, zal worden vermeld in het overzicht vooraleer de koper de bestelling kan bevestigen door het indrukken van de bestelknop “Bestelling met betalingsverplichting”. Deze gegevens worden eveneens nog eens opgenomen in de bevestigingse-mail.

5.3. De kosten voor de levering en de installatie van de producten is niet in de prijs inbegrepen. De koper kan tijdens de bestelling in de Webshop tevens een accessoire levering van diensten bestellen aan de in de Webshop daarvoor aangegeven prijs. 

5.4. De prijsoffertes van ALTERNATIV N.V. zijn gebaseerd op de prijzen van de grondstoffen, bezoldigingen commissies, salarissen, enz... geldend op de dag dat de offerte wordt opgesteld. ALTERNATIV N.V. behoudt zich bijgevolg het recht voor om haar prijzen aan te passen in functie van de wijziging van deze parameters.

5.5. Behoudens andersluidend beding, dient de Koper de prijs volledig te betalen onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. Indien ALTERNATIV N.V. de prijs niet volledig heeft ontvangen binnen de drie (3) Werkdagen, heeft ALTERNATIV N.V. het recht om de overeenkomst te annuleren. 

5.6. Indien op grond van de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst aan de koper betalingstermijnen zijn toegestaan, zal de niet betaling van één deze termijnen van rechtswege het verval van de toegestane termijnen alsook de onmiddellijke opeisbaarheid van de nog verschuldigde sommen met zich meebrengen

5.7. De koper kan de producten betalen via de volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Paypal, Bancontact, overschrijving. Indien de uitgever van de kaart weigert in te stemmen met de betaling, kan ALTERNATIV N.V. niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. 

5.8. Indien de koper betaalt via bankoverschrijving, zal ALTERNATIV N.V. de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling.

5.9. Indien ALTERNATIV N.V. geen betaling ontvangt op de datum waarop de prijs verschuldigd wordt, zal elke op de vervaldag niet betaalde bestelling automatisch en van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 40,00 EUR, ter dekking van de administratieve kosten ontstaan ten gevolge van de laattijdige betaling, en dit onverminderd het recht van Alternativ om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade. Bovendien zal de koper van rechtswege, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot het betalen van een nalatigheidsinterest van 8% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. ALTERNATIV N.V. behoudt zich bovendien het recht voor om het contract alsmede iedere uitstaande bestelling op te schorten of te verbreken.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De geleverde producten blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van ALTERNATIV N.V. tot aan de integrale en onvoorwaardelijke betaling van de prijs, in hoofdsom en toebehoren.

6.2. Indien de koper zijn verplichtingen jegens ALTERNATIV N.V. niet naleeft, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de koper zulks in een nabije toekomst niet zal doen, behoudt ALTERNATIV N.V. het recht om de producten terug te nemen of te doen terugnemen, op kosten van de koper ongeacht in wiens handen ze zich bevinden.

6.3. De producten waarop het eigendomsvoorbehoud van ALTERNATIV N.V. rust, mogen enkel binnen het kader van een normale bedrijfsuitoefening van de koper worden wederverkocht.

6.4. De koper zorgt ervoor dat de producten gemakkelijk identificeerbaar blijven tot aan de volledige en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde prijs. Hij draagt alle risico's voor volledig of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de producten.

6.5. De koper verbindt er zich toe om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van ALTERNATIV N.V. rust willen vestigen, terstond ALTERNATIV N.V. hiervan op de hoogte te brengen, en de derden in te lichten omtrent het bestaan van een eigendomsvoorbehoud ten voordele van ALTERNATIV N.V.

6.6. De koper verplicht zich jegens ALTERNATIV N.V. om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die ALTERNATIV N.V. zou treffen ten einde haar eigendomsrechten met betrekking tot de producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust te beschermen.

7. Solvabiliteit

7.1. ALTERNATIV N.V. behoudt zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke betaling, van de koper voldoende zakelijke of persoonlijke zekerheden te eisen om een goede uitvoering van de overeenkomst te waarborgen. De weigering om hieraan te voldoen geeft ALTERNATIV N.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken.

8. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst

8.1. ALTERNATIV N.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

- ingeval van faillissement, in vereffeningstelling, overname van haar activiteit of verplaatsing van haar maatschappelijke zetel, staking van betaling of wankelen van het krediet, enz... van de koper;

- ingeval van beslag, verzegeling, enz ... van de producten van de koper;

8.2. Ingeval van - gehele of gedeeltelijke - ontbinding van de koop omwille van een fout van de koper, zal deze aan ALTERNATIV N.V. een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 20 % van het globaal bedrag van de overeenkomst, ten titel van forfaitaire vergoeding voor de gedane kosten en de gederfde winst, zonder afbreuk te doen aan het recht van ALTERNATIV N.V. om het bestaan van een grotere schade aan te tonen.

9. Gebruik van persoonsgegevens

9.1.  ALTERNATIV N.V. gebruikt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend in overeenstemming met de Privacyverklaring op de Webshop waarvan aan de koper kennis wordt gegeven tijdens het bestelproces, en waarvan eveneens een kopie wordt bezorgd samen met de bevestigingse-mail.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

10.1. Alle geschillen en procedures die zouden rijzen naar aanleiding van de toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

10.2. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

11. Varia

11.1. ALTERNATIV N.V. kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de producten zullen van toepassing zijn op de overeenkomst.  

11.2. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens deze algemene voorwaarden zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

Vraag raad